VFP2IIS Dokumentace Podpora Spoleènost

Licence

VFP2IIS Licence
Program VFP2IIS , dokumentace a pøíklady jsou distribuovány „tak, jak jsou" bez záruky jakéhokoliv druhu. Použití programu je na vlastní riziko. PRO-EKO Ostrava spol. s r.o. v žádném pøípadì nezodpovídá za škody jak pøímé, nepøímé, speciální nebo následné, vyplývající z používání nebo nemožnosti použití vèetnì pøípadù, že byl na možnost tìchto škod upozornìn.
Souhlasíte nedodávat ani nepoužívat program v zemích nebo státech, které neumožòují vylouèení nebo omezení odpovìdnosti pro nahodilé nebo z používaní vyplývající škody

Upozornìní
Použití VFP2IIS ve spojení s VFP aplikacemi umožòuje obcházet omezení práv pro WEB aplikace a použití bez dalších omezení v uživatelských aplikacích mùže být pøedmìtem proniknutí do systému.

S licencí SERVER obdržíte soubor VFP2IIS.KEY. Tento soubor mùže být použit pouze na jednom serveru (PC) a nesmí být dále distribuován
S licencí DEVELOPER obdržíte jeden souborVFP2IIS.KEY Tento soubor mùže být použit pouze na jednom serveru (PC) a nesmí být dále distribuován. Oproti licenci SERVER obdržíte sériové èíslo a odpovídající aktivaèní klíè, s jehož pomocí mùžete z kódu Vašeho programu voláním metody License odemknout omezení volnì distribuované verze pro Vaši aplikaci. Tímto zpùsobem mùžete distribuovat Vaše aplikace s volnou verzí (FREE) a odemknou ji dynamicky. Aktivaèní klíè musí být použit pouze v kompilované podobì Vaší aplikace, nesmí být volnì šíøen a nesmí být použit pro obecnou aktivaci VFP2IIS (jiné než Vaší aplikace)

Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à Internet